Obchodní podmínky

Naše obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky na zdraveposilovani.cz popř. na objednávky uskutečněné pomocí emailové adresy vltavsky@zdraveposilovani.cz.

Rezervace klientů se přijímají online přes náš rezervační systém.

Pro rezervaci je třeba se registrovat na našich webových stránkách zdraveposilovani.cz. 

Úhrada za objednaný termín našich služeb není vratná. Je pouze přenositelná na jinou osobu.  

Studio Zdravé posilování si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozvrh a ceník bez udání důvodů.

Zákazníci studia Zdravé posilování se účastní lekcí na vlastní odpovědnost. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit lekcí a vstupovat do posilovny pouze za účelem cvičení a v doprovodu osoby starší 18 let. Děti do prostor sloužících ke sportovním aktivitám vstupovat nesmí.

Studio Zdravé posilování neručí za cennosti odložené kdekoli v prostorách šatny a studia i mimo ně.

Údaje našich zákazníků nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami. Údaje, které třetím stranám poskytujeme, jsou využívány výhradně za účelem doručení služeb. 

Nedílnou součástí Obchodních podmínek studia Zdravé posilování je Provozní řád studia.

Provozní řád

pro studio Zdravé posilování, Denisovo nábřeží 6, Plzeň, 1. patro

Provozovatel: Bc. Iveta Sára Vltavská, Elišky Krásnohorské 23, 323 00 Plzeň
s účinností od 01. 12. 2019

 

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi uvedeným provozovatelem studia Zdravé posilování.cz a jeho klienty při poskytování jeho služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů studia Zdravé posilování. Vstupem do studia za účelem využití nabízených služeb se klient zavazuje tento řád dodržovat.

 

I.     SOUHLAS S PODMÍNKAMI

1.     Klient je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením poplatku za služby studia Zdravé posilování dle platného ceníku klient vyjadřuje s Provozním řádem studia svůj plný a bezvýhradný souhlas. Zakazuje se vstup osob do prostoru studia bez řádně zaplaceného poplatku za vybrané služby dle platného ceníku.

 

II.    PROVOZ, PROVOZNÍ DOBA

 

1. Studio Zdravé posilování je určeno pro nabízené služby: 

 • Fitness poradenství – jak správně posilovat
 • Diagnostika současného stavu svalů a návod na zlepšení jejich funkce
 • Nácvik Správného držení těla
 • Návody ke zlepšení fyzické kondice
 • Výuka prevence bolestí zad a kloubů
 • Vedení při tvarování těla nebo jeho jednotlivých partií
 • Vedení při budování svalové hmoty
 • Vedení při úpravě tělesné hmotnosti
 • Poradenství při úpravách jídelníčku
 • Individuální přístup ke každému klientovi se zaměřením na jeho potřeby a přání
 • Soustavný dohled a asistence při výuce
 • Lekce s trenérem pro jednotlivce, pro páry či pro max. tříčlenné skupiny

 

 1. Provozní doba studia Zdravé posilování se řídí aktuálním rozvrhem našeho kalendáře zveřejněném na webových stránkách studia. Plánované změny provozu jsou s časovým předstihem uveřejňovány na webových stránkách www.zdraveposilovani.cz.
 2. Termíny lze objednávat pouze přes rezervační systém studia na našich webových stránkách. Nelze objednávat termíny jiným způsobem (např. telefonicky), než bylo výše uvedeno. Provedená rezervace termínu je platná 48 hodin. V případě, že není platba za rezervaci připsána v této lhůtě na účet provozovatele, všechny nezaplacené rezervace jsou systémem automaticky zrušeny. Rezervace termínu je platná až po připsání Vaší platby na náš účet. Je nutné počítat s dobou, kterou banky potřebují ke zpracování Vaši úhrady.
 3. Komunikace s naším studiem je možná pouze přes okénko na webových stránkách, z provozních důvodů jsme schopni vyřizovat záležitosti telefonicky pouze ve výjimečných případech.
 4. Vstup do šatny studia je možný nejdříve 10 minut před začátkem cvičební lekce. Prostory studia je třeba opustit nejpozději do 15 min po skončení lekce zákazníkem zaplacené služby.
 5. Klient je oprávněn vstoupit do prostor studia a užívat jednotlivá zařízení a vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách www.zdraveposilovani.cz
 6. Z důvodu nerušeného výkonu objednané služby je zakázáno vnášení jakýchkoli věcí nepotřebných ke cvičení (např. kabelky, tašky, kabáty apod.) a všech elektronických zařízení, včetně mobilních telefonů, do prostor studia s výjimkou uzamykatelné šatny, kde je možno zanechat tato zařízení na vlastní nebezpečí. Studio nenese žádnou odpovědnost na vnesených věcech klienta.
 7. Provozovatel studia vykonává všechny svoje nabízené služby, viz výše, pod vedením školeného instruktora.
 8. V případě, že nastane jakákoli neočekávaná událost z technických důvodů, která znemožňuje poskytnutí stanovených služeb, je provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit. Za uhrazené vstupné provozovatel v takovém případě klientům poskytne adekvátní náhradu v jiném termínu.
 9. Vstupné se hradí bezhotovostně převodem na účet provozovatele studia. Je nutné, aby platba za objednané služby byla připsána na účet provozovatele studia před začátkem lekce. Úhrada služeb studia v hotovosti není možná.
 10. Pro vstup na cvičební lekce se klient musí rezervovat v on-line rezervačním systému na internetových stránkách www.zdraveposilovani.cz. Provedenou rezervaci lze zrušit nejméně 7 dní před začátkem příslušné cvičební lekce. Úhradu za zrušenou lekci lze využít v jiném volném termínu dle kalendáře na webových stránkách studia. 
 11. Reklamace: Úhrada za objednanou službu studia je nevratná. Pokud by klient z jakéhokoli důvodu nemohl v dalším termínu objednanou službu studia využít (např. ze zdravotních důvodů), pak je možné objednanou službu delegovat na jinou osobu.
 12. Má-li klient vytvořenu rezervaci, kterou nejpozději 7 dní  před začátkem objednané lekce nezruší, a na lekci se nedostaví, úhrada za objednanou službu propadá.
 13. Registrací v on-line rezervačním systému studia Zdravé posilování uděluje klient provozovateli, ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb., souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů studia Zdravé posilování využívajících on-line rezervační systém. 

 

III.  PRAVIDLA CHOVÁNÍ, ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

 

 1. Při využívání služeb studia Zdravé posilování jsou klienti povinni řídit se pokyny trenéra a provozovatele studia.
 2. Vstup do studia Zdravé posilovaní je povolen pouze v čisté sportovní obuvi s bílou podrážkou nebo v čistých ponožkách a ve vhodném sportovním oblečení. Vstup naboso není povolen z hygienických důvodů. Rovněž tak z hygienických důvodů je při používání studia každý klient povinen používat vlastní ručník, který si s sebou na lekci klient přinese. Studio žádné ručníky z provozních důvodů klientům neposkytuje. Bez vlastního ručníku není možné z hygienických důvodů objednanou službu poskytnout.
 3. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý klient povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do botníku a prostor v šatně. Jelikož šatnu od studia dělí veřejná chodba, obuv na cvičení je nutné nazout až ve studiu, nikoliv v šatně. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, apod.) je zakázáno z bezpečnostních důvodů vnášet do studia. Za věci uložené v prostorách studia nepřebírá provozovatel žádnou odpovědnost.
 4. Je vhodné si přinést do studia na objednanou lekci svoje vlastní nápoje v uzavíratelné plastové láhvi. Ve studiu není možné z provozních a hygienických důvodů nápoje klientům poskytovat. 
 5. Provozovatel doporučuje cvičencům konzultovat jejich zdravotní stav se svým lékařem. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 6. Klienti užívají veškeré zařízení studia Zdravé posilování na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda cvičební pomůcky či zařízení nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je povinností každého klienta uvedenou skutečnost oznámit trenérovi. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.
 7. Provozovatel ani trenér nenesou odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávným prováděním cviků či nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením studia. Dotazy týkající se manipulace s pomůckami a zařízením zodpoví trenér. Jakékoliv zranění způsobené při cvičení je nutno ihned hlásit trenérovi v průběhu lekce. Po skončení lekce nebude na pozdější oznámení brán zřetel.
 8. Při provozování příslušné sportovní činnosti je klient povinen chovat se tak, aby neohrozil své zdraví ani zdraví ostatních klientů.
 9. Klienti jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru studia, za ochranu majetku provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu.
 10. Klienti jsou povinni respektovat příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách studia Zdravé posilování. Zjištěné závady a havárie jsou klienti povinni nahlásit ihned trenérovi nebo provozovateli.
 11. V prostorách studia Zdravé posilování platí přísný zákaz konzumace vlastních potravin, kouření a požívání alkoholických nápojů či jiných omamných či psychotropních látek. Dále není dovoleno vnášet do prostor studia Zdravé posilování  zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku provozovatele a třetích osob.
 12. Zakazuje se pod pokutou až 100 000 Kč fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů v prostorách studia bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.
 13. Do všech prostor studia Zdravé posilování je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád studia Zdravé posilování. V těchto případech je trenér či provozovatel oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby studio opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor studia bez náhrady vyvedeny.
 14. Klient odpovídá za poškození, zničení či ztrátu majetku provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Klient, který škodu způsobí, je povinen ji provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.
 15. Při užívání šatny studia je každý klient povinen zachovávat pořádek, zanechat po sobě šatnu ve stavu, v jakém byla šatna před jeho příchodem, tzn. veškeré vnesené věci jako např. odpadky opět odnést s sebou, nechat pootevřené dveře ve sprše po jejím případném použití, ve sprše i v šatně zhasnout a následně šatnu zamknout a klíč od šatny vrátit trenérovi do studia. Za věci zapomenuté ve studiu a šatně nenese provozovatel studia žádnou odpovědnost.
 16. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách www.zdraveposilovani.cz a v prostorách studia.

 

         Tento Provozní řád je platný a účinný od 01. 12. 2019.

            Provozovatel:                       Bc. Iveta Sára Vltavská

            IČ:                                          66406277

            Název provozovny:             Studio Zdravé posilování

            Adresa provozovny:             Denisovo nábřeží 6, Plzeň

            Kontakt:                                vltavsky@zdraveposilovani.cz

            Tel.:                                        723 310 664

 

 

 

 

     Rezervace termínu online ZDE »

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva: